Contact

Algemene Voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Rivus Advocaten Avocats BVBA. Ze zijn in het Nederlands, Engels en Frans opgesteld. Ingeval van betwisting omtrent de inhoud of de interpretatie van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bindend.

2. Rivus Advocaten Avocats BVBA heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in haar mondelinge of schriftelijke overeenkomst van opdracht met de cliënt, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de regeling van belangenconflicten en de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden kunnen door Rivus Advocaten Avocats BVBA ook worden vastgelegd in een intern reglement. Dergelijk reglement wordt in voorkomend geval bij de overeenkomst van opdracht gevoegd en maakt daar integrerend deel van uit.

3. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Rivus Advocaten Avocats BVBA zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Rivus Advocaten Avocats BVBA, zal kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening van en op risico van Rivus Advocaten Avocats BVBA.
4.1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt dan wel op enige andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Rivus Advocaten Avocats BVBA aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met uitsluiting van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt.
4.2. Voormelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet enkel voor Rivus Advocaten Avocats BVBA, maar ook voor haar aandeelhouder(s), bestuurders of zaakvoerders, vennoten of partners, advocaten, stagiairs en medewerkers met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun samenwerking met Rivus Advocaten Avocats BVBA.
4.3. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de cliënt niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij hem of haar bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, Rivus Advocaten Avocats BVBA schriftelijk en uitdrukkelijk ingebreke stelt.
4.4. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding welke niet binnen één (1) jaar en negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde instantie aanhangig werd gemaakt.
4.5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt (bv. faillissement verzekeraar /uitsluiting verzekeringsdekking), wordt de aansprakelijkheid van Rivus Advocaten Avocats BVBA beperkt tot driemaal het door Rivus Advocaten Avocats BVBA in het desbetreffende kalenderjaar voorafgaand aan de ingebrekestelling in de desbetreffende zaak of opdracht aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag aan erelonen en dit beperkt tot een maximum van EUR 25.000.
4.6. Elke aan Rivus Advocaten Avocats BVBA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om een beroep te doen op diensten van derden en andere deskundigen en hun contractuele voorwaarden te aanvaarden alsook eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen voor deze derden of andere deskundigen namens de cliënt uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. Rivus Advocaten Avocats BVBA is nooit aansprakelijk voor de handelingen, fouten of onzorgvuldigheden van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten of erelonen aan Rivus Advocaten Avocats BVBA dan wel aan de cliënt aanrekent.

5. Niet alleen Rivus Advocaten Avocats BVBA maar ook alle (rechts)personen die voor Rivus Advocaten Avocats BVBA werkzaam zijn, aan Rivus Advocaten Avocats BVBA verbonden zijn (als advocaat en/of medewerker, stagiair en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld), kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen en rechtsopvolgers), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij Rivus Advocaten Avocats BVBA hebben verlaten.

6. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

7. Op de rechtsverhouding tussen Rivus Advocaten Avocats BVBA en haar opdrachtgevers, klanten en leveranciers (zowel Belgisch als niet Belgisch) is het Belgische recht van toepassing. Voor zover gedragsR en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de algemene voorwaarden. Elke betwisting moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde Stafhouder. Indien aldus geen oplossing kan worden bereikt, kan de meest gerede partij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel.

8. De cliënt en Rivus Advocaten Avocats BVBA kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit eventueel afbreuk doet aan het feit dat de verrichte diensten en gemaakte kosten integraal dienen te worden vergoed.

9. De erelonen en kosten door Rivus Avocats BVBA aan de cliënt in rekening gebracht, zijn betaalbaar binnen een (1) maand te rekenen vanaf verzending van de ereloonstaat. Provisies dienen binnen de veertien dagen betaald te worden. Per maand vertraging is een interest verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 0,8 % per maand. In geval van aangetekende ingebrekestelling wordt het verschuldigde bedrag in hoofdsom vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent van het verschuldigde bedrag (maximale vermeerdering bedraagt 5.000 EUR) ter vergoeding van de door laattijdige betaling veroorzaakte kosten.

Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan Rivus Advocaten Avocats BVBA discretionair beslissen de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en dit zelfs zonder de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld. Een en ander zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.

10. Rivus Advocaten Avocats BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar werking, diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en netwerking (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via gdpr@rivus.be.

24 mei 2018 Rivus Advocaten Avocats BVBA, St. Michielslaan 2, 1150 Brussel, België